Home Kiến Thức Hướng dẫn cài đặt và tối ưu Direct Admin

Hướng dẫn cài đặt và tối ưu Direct Admin

by haduyson

Direct Admin trước đây có license life time (sử dụng trọn đời), tuy nhiên từ năm 2019, DirectAdmin sẽ chấm dứt hoàn toàn gói vỉnh viễn đối với các khách hàng đăng ký mới. Và sẽ đưa ra các gói theo tháng, năm (từ 2usd/tháng).

Hướng dẫn cài đặt và tối ưu cho DirectAdmin:

Trước khi tiền hành cài đặt chúng ta cần tải các gói cần thiết cho Direct Admin(DA)

  • Đối với Centos 6
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio 
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed 
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel db4-devel
  • Đối với Centos 7
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio 
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed 
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel 
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-Perl4-CoreLibs perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers
  • Đối với Centos 8
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio 
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed 
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof glibc-headers kernel-devel expat-devel 
psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI perl-libwww-perl xfsprogs rsyslog logrotate crontabs file kernel-headers

Cài tiếp lệnh nano để thiết lập kích hoạt Quotas (hạn ngạch phân vùng sử dụng – mình tự định nghĩa)

Kích hoạt Quotas
Mở file grub để edit:
Thêm tùy chọn hạn ngạch rootflags=usrquota,grpquota vào cuối dòng GRUB_CMDLINE_LINUX, nó sẽ giống như thế này:
Khởi động lại máy chủ, thư mục gốc sẽ được gắn với các tùy chọn cần thiết. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách chạy lệnh này:
Nếu trong đó thông báo thế này có nghĩa là bạn đã thành công:
Reboot Server để cấu hình mới được thực thi

Đợi Server lên lại xong ta tiền hành tải gói cài đặt DA về và cài:

Tại đây DA sẽ hỏi bạn cài các gói cần thiết, tuy nhiên chúng ta đã cài sẵn ở trên trước rồi, nếu để cho chắc chắn bạn cứ chọn Y để kiểm tra lại xem đã cài đủ chưa, nếu đủ nó sẽ tự bỏ qua ko cài lại nữa.
* DirectAdmin requires certain packages, described here:
* http://help.directadmin.com/item.php?id=354
* Would you like to install these required pre-install packages? (y/n): y
Sau đó bạn điền key đã mua vào, tên miền bạn có thể chọn bất kỳ, gõ Y để  xác nhận các thông tin về IP của bạn rồi tiến hành cài đặt
Please enter your Client ID : 123456
Please enter your License ID : 12345
Please enter your hostname (server.domain.com)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www
Enter your hostname (FQDN) : VPS.haduyson.com
Client ID: 123456
License ID: 12345
Hostname: VPS.haduyson.com
Is this correct? (y,n) : y
Is eth0 your network adaptor with the license IP (103.81.84.50)? (y,n) : y
Your external IP: 103.81.84.50
The external IP should typically match your license IP.
Is 103.81.84.50 the IP in your license? (y,n) : y
DirectAdmin will now be installed on: Enterprise 7.7
Is this correct? (must match license) (y,n) : y

 

Sau đó chọn theo các tùy chọn như sau, ở lựa chọn cuối cùng các bạn cứ chọn y và Enter.

Ở bước chọn “Would you like to search for the fastest download mirror? (y/n):y” theo mình thì nên chọn y vì hệ thống sẽ tự tìm đến server gần nhất và nhanh nhất để download mã nguồn cài đặt. Bạn nào chọn y như mình thì cứ đợi tới khi cài xong và chuyển qua bước Tùy chỉnh và cài đặt một số tiện ích cho D.A là được

—————————————————–

Trường hợp bạn nào chọn n thì có thể làm tiếp như dưới đây (mở 1 SSH khác và gõ lệnh):

Hãy mở 1 cửa sổ SSH khác vào VPS rồi gõ lệnh

Tìm tới dòng có chứa đoạn như dưới, bấm chữ “i” rồi thay số 8 bằng số 14, vì 14 là server ở VN nên sẽ tải rất nhanh. Bấm ESC rồi gõ “:wq” rồi enter để lưu lại rồi quay sang cửa sổ đang cài đặt gõ enter để tiến hành cài đăt. Quá trình sẽ mất khoảng 15-30p tùy vào tốc độ VPS và internet.
#CustomBuild Settings
custombuild=2.0
autover=no
bold=yes
clean=yes
cleanapache=yes
clean_old_tarballs=yes
clean_old_webapps=yes
downloadserver=files8.directadmin.com

Danh sách các server cho các bạn tùy chọn.

—————————————————–
Sau khi cài đặt xong sẽ hiển thị tài khoản admin cũng như link đăng nhập.
Tuy nhiên bạn cần cho cổng 2222 vào tường lửa trc đã vì Direct Admin dùng cổng 2222, sau đó khởi động lại tường lửa.
systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=2222/tcp

 

Tùy chỉnh và cài đặt một số tiện ích hữu ích cho Direct Admin:

Cho phép upload 5GB qua directadmin File manager:

echo 'maxfilesize=5368709120' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf && echo 'request_timeout=360' >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

 

Cài đặt cURL:

 

Cài đặt Let’s Encrypt: Cho phép cài đặt SSL miền phí

B1: Bật tính năng Let’s Encrypt trên DirectAdmin

B2: Bật SNI trên DirectAdmin

B3:Update license Let’s Encrypt

B4: Update web-server configs trên DirectAdmin

B5: Khởi động lại server: reboot

Kích hoạt Opcache cho server:

 

Cho phép download file .tar.gz từ directadmin

 

Mở file không bị lỗi font chữ tiếng Việt trong DirectAdmin File Manager:

 

Sau đó chạy lệnh để khởi động lại Direct Admin.

 

Mở các port trên Firewall để chạy các dịch vụ HTTPD; FTP; Mail …v…v

firewall-cmd --permanent --add-port=2222/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=21/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=25/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --reload

Tối ưu Module imagick (hàm php xử lý hình ảnh tối ưu hơn GD, Wordpress từ 5.2 trở lên khuyến cáo bạn nên sử dụng imagick)

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set imagick yes
./build imagick

Quá trình đã hoàn tất bạn có thể truy cập vào Direct Admin thông qua trình duyệt với đường link http://x.x.x.x:2222

You may also like